• ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

  Read More
 • ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ,
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ

  Read More
 • ΔΥΝΑΜΗ, ΕΠΙΤΥΧΙΑ,
  ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Η CVR Ltd δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή της σε διασυνοριακά και δια-περιφερειακά προγράμματα η οποία αναλύεται και εξειδικεύεται μέσω των κατωτέρω δράσεων:
 • Διοίκηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων (ΕΣΠΑ, INTERREG EUROPE, GREECE-ITALY 2014-2020, HORIZON 2020, ERASMUS+, ENPI MED 2014-2020)
 • Προετοιμασία, υποστήριξη κατά την υποβολή και βοήθεια στην υλοποίηση, εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών και Διεθνών έργων• Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρωπίνων πόρων προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς, πελάτες της
 • Χρήση του ευρύτατου Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών, με στόχο την σύναψη επικερδών και μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων
 • Διαρκής πληροφόρηση και ενημέρωση των πελατών της για τις πολιτικές, πρωτοβουλίες και ενεργά ή μελλοντικά προγράμματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Η πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος και ο περιορισμός των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητα των πολιτών και τη δραστηριότητα των Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια η κορωνίδα της βιώσιμης αναπτυξιακής προσπάθειας σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Η CVR Ltd έχει εντάξει στην στρατηγική της έναν αριθμό υποστηρικτικών υπηρεσιών με κύρια αντικείμενα:
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συναφών εκθέσεων και εγχειριδίων δρασεων και καλών πρακτικών για φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
 • Υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης έργων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
 • Υιοθέτηση δράσεων και εφαρμογή καλών πρακτικών για την ενίσχυση και ευθυγράμμιση των Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας μας με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ
 • Προετοιμασία, υποβολή και διαχείριση έργων περιβάλλοντος και ενέργειας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης απορριμμάτων , αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, ελέγχου ποιότητος αέρα-υδάτων-εδάφους
Ο τομέας των επιχειρήσεων, αποτελεί για την CVR LTD, ύψιστη προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται η παροχή υψηλής ποιότητος και επιστημονικής τεκμηρίωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας προς τον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνουν:
 • Διενέργεια ερευνών αγοράς και διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και οργανισμών πελατών μας
 • Κατάρτιση, υποβολή και τεχνική στήριξη κατά την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)
 • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητος και ένταξη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και διεθνώς
 • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών μελετών και μοντέλων βιωσιμότητος• Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων ΤΠΕ
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων πελατών μας πάνω σε θέματα διοίκησης έργων, πληροφορικής, οργάνωσης επιχειρήσεων, αναδιοργάνωση διαδικασιών κ.α.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές επιχειρείν με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Ο Δημόσιος τομέας για την εταιρεία μας, ιδιαίτερα στους καιρούς της κρίσης που βιώνει η χώρα μας, αποτελεί τον ισχυρότερο αναπτυξιακό βραχίονα της χώρας. Η CVR Ltd ενισχύει την παρουσία του Δημοσίου μέσω στοχευμένων δράσεων οι οποίες :
 • Ενδυνάμωση της παρουσίας των φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πρωτοβουλίες
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας και εξειδικευμένης γνώσης κατά την υλοποίηση έργων που έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από δημόσιους φορείς
 • Προετοιμασία και ενίσχυση των οργανισμών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα
 • Διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εδραίωση κλίματος συνεργασίας με άλλους φορείς του Δημοσίου, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.α. τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
Η CVR LTD με το άρτια κατηρτισμένο επιστημονικά προσωπικό της και την συνεργασία της με ένα ευρύτατο δίκτυο Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Φορέων Πληροφορικής, βρίσκεται πάντοτε στην αιχμή των εξελίξεων και είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν:
 • Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, τηλεργασίας και εξ’ αποστάσεως μάθησης (e-learning)
 • Μελέτη και ανάπτυξη εξειδικευμένων πλατφορμών που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της• Στήριξη και εξασφάλιση τεχνικής επάρκειας των Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα τόσο κατά την φάση υποβολής όσο και κατά την φάση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και έργων της ΕΕ και Εθνικών
 • Προετοιμασία και συμμετοχη σε διαγωνισμούς Εθνικών Έργων
 • Συμμετοχη κκαι λύσεων λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Μελέτη και ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής, internet και κινητών συσκευών
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και έλεγχος ποιότητος υλοποίησης έργων πληροφορικής
 • Παροχή εκπαιδευτικών λύσεων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε αντικείμενα που αφορούν την χρήση τεχνολογιών blockchain

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ